Jelena Bartolović Vučković, prof.  logoped

Diplomirala sam 2009 godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. Posjedujem dugogodišnje iskustvo u radu s djecom pred školske i školske dobi, te odraslima nakon neuroloških oboljenja, te poremećajima glas i oštećenjima sluha.

Završila sam Europsku specijalizaciju za poremećaje tečnosti govora (ECSF) u Antwerpenu (Belgija) 2013 godine, godinu kasnije kao stipendist American stuttering foundation na Boston University završavam programe za terapije netečnosti govora Michael Palin PCI i SBT pristup Michael Palin centra iz Londona. Certificirani sam terapeut Lidcombe programa za terapiju djece predškolske dobi koja mucaju.

Ostvarujem kontinuiranu suradnju kao mentor studentske prakse studentima pete godine poslijediplomskog studija logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, i kroz vođenje vježbi iz kolegija Klinički praktikum u logopediji i kolegija Disfagije. Kontinuirano se educiram kroz aktivnosti na simpozijima i konferencijama, aktivnim i pasivnim sudjelovanjem, te držanjem edukacija. Trenutno sam doktorand na doktorskom studiju Translacijska istraživanja u biomedicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s interesom istraživanja usmjerenom prema poremećajima gutanja (disfagija) kod osoba s dijagnozom multiple skleroze.